SEBK-İ HİNDI (HİND ÜSLÜBU)

Ilmi Araştırınalar 2, Istanbul ı 99(ı
Sehk-i Himlf, İran, Hindistan, Afganistan, Türkıye ve Tacıkıstan gibı Lilkelerın
edebiyatlarında birkaç yüzyıl etkisİnı göstermiş ve uzerınde özellikle İran'da
çokça tartışmalar yapılmış edebi' bir Lisllıptur. XI.-XVII.yüzyıl Türk edebıyatmda
da kendını ağırlıklı bır şekilde lııssettiren bu üslubun adı, ortaya çıkışı, geçırdiğı
merhaleler ve ozellıklerı ıle ılgılİ çeşitli gon.iş ve tartışmalar hakkındaki gelışınelerin
Fars edebıyatıyla ılgilenenler kadar, Turk edebiyatı araştırmacılarını da ilgilendireceği
kanaatındeyız.
Hind, İsfahan, Azerbaycan ya da Türk Üslôbu mu?
Bu uslubun en çok tartışmalara konu olan yönü, ona verilen adın ne olması
gerektiğidır. İran'ın ılnıi' ve edebi çevrelerını oldukça fazla meşgul eden bu isıın
karmaşası üzerinde değışık göruşler ı lerı surülmiış ve göruş sahipleri kendi fikırlerınin
doğruluğunu ispatlayabilnıek için çeşıtlı sebepler belirtmışlerclir.
Bu üsluba verilen ısımler arasında çağdaş araştırmacılar tarafından en çok
tercıh edılenı Sehk-r Hindl olmuştur. Hındıstan'dakı Baburlü Devleti dönemınde
huküıııdarların, devlet adamlarının ve hatta varlıklı kıştierin çoğunun Safevi hanedanının
dınl ve sıyasl baskılarından kaçarak İran'dan gelen (derecesi ne olursa
olsun) her şaır ve eelibe kapılarını ardımı kadar açınaları ve bazen bır beyıtleri için
dahi sayısız İhsanlarda bulunınaları sebebiyle dönem şairlerini bölgeye çekmiş
olmaları ve bu Lislubun daha çok Hındİstan'da taraftar bulması yüzünden Sebk-i
Hindf adının verıldiğı kanaatİ yaygmdır.l
Bu üslup ıçın Sebk-t Himll adınm kullanılmasını destekleyenlerden biri olan
Abdu'l-vehhab-ı Nurani'-yi Visal ise anılan görüşü desteklemek için konuyu daha
değışik bır açıdan ele almıştır O, "Sehk-i Hindf ve Veeh-i Tesmiye-yi ôn" adlı
makalesinele özetle; Inınlı şairlerın Hindistaıı'a göçü ile onların Hmdu akıcielen ve
Sanskrıtçc yazılımş eserieric tanışınalarının Sehk-i Hin{lf akınıını canlandırdığını
Dr. ı U Edchıyat Fakuıtcsı. Doğu Dıllcrı ve Edchıyatları Boluımı
Emiri-yı FlrGzkGiıl. Kullnlit-t Scl'th-t Tcbri:J. Mukaddıme. Tahran ı 3361ı~ /1957. '4-5. Alı­
yı Dqtl. Nıgclhi he-Sel 'th. Tahran 1364. ' 51-52. Sirus-ı Şcıni ı·e Sehk-t Huulf, '207-2 ı ı
<) Zeblhulıah-ı Sam. Tclrflı-t Cdelnwlt da lrcln. 13631ış /leyııı Muhammedzade-ı Sadik, Ş'et h-ı Gu~ellul-ı·ı S&'ıb-t Te/){ 1:1. Tahran 1 3331ı~ ll

No comments yet

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar